สหวิทยาเขต

รายชื่อโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

จัหวัดลำปาง
ที่
สหวิทยาเขต/โรงเรียน
ศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ
1
สหวิทยาเขต บุญวาทย์
๑. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
๒. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
๓. โรงเรียนสบจางวิทยา
๔. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
๕. โรงเรียนเมืองมายวิทยา
๖. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
๗. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ      
๘. โรงเรียนประชาราชวิทยา

๑) น.ส.สุดาภรณ์ สืบสุติน
๒) นายสรวง ศรีแก้วทุม

2
สหวิทยาเขต กัลยา
๑. โรงเรียนลำปางกัลยาณี
๒. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
๓. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก
๔. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
๕. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
๖. โรงเรียนแม่สันวิทยา
๗. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา

๑) นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
๒) นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร

๓) นายกฤษฎา มณีเชษฐา


3
สหวิทยาเขต พญาวัง
๑. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
๒. โรงเรียนวังเหนือพิทยา
๓. โรงเรียนเมืองปานวิทยา
๔. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
๕. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
๖. โรงเรียนตั้ทุ่งอุดมวิทยา

๑) น.ส.รุ่งรัตน์ มองทะเล
๒) นางชนัดา ทิพย์เลิศ

4
สหวิทยาเขต เถินบุรี
๑. โรงเรียนเถินวิทยา
๒. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
๓. โรงเรียนแม่พริกวิทยา
๔. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
๕. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
๖. โรงเรียนไหล่หินวิทยา
๗. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
๘. โรงเรียนแม่ทะวิทยา
๙. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
10. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

๑) น.ส.วาสนา บุญมาก
๒) นายชนิทร์ วรรณมณี

จังหวัดลำพูน
ที่
สหวิทยาเขต/โรงเรียน
ศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ
5
สหวิทยาเขต หริภุญชัย
๑. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
๒. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ
๓. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
๔. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
๕. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
๑) น.ส.พิชญา คำปัน
๒) น.ส.พลอยไพลิน นิลกรรณ์
๓) นายสรวง ศรีแก้วทุม

6
สหวิทยาเขต จามเทวี
๑. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมน์ลำพูน
๒. โรงเรียนป่าซาง
๓. โรงเรียนวชิรป่าซาง
๔. โรงเรียนบ้านแป้นวิทยา
๕. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
๑) น.ส.พิชญา คำปัน
๒) น.ส.พลอยไพลิน นิลกรรณ์
๓) นายสรวง ศรีแก้วทุม
7
สหวิทยาเขต ศรีวิชัย
๑. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
๒. โรงเรียนทุ่งหัวช้างวิทยา
๓. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
๔. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
๕. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
๑) น.ส.พิชญา คำปัน
๒) น.ส.พลอยไพลิน นิลกรรณ์
๓) นายสรวง ศรีแก้วทุม
    Blogger Comment
    Facebook Comment